Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), przekazujemy Pani/Panu, poniższe informacje o wykorzystaniu uzyskanych danych osobowych:

Administrator danych osobowych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka „Ceramika Witoń” J. Witoń spółka jawna z siedzibą w Opolu (45-233), ul. Oleska 139a NIP nr: 754-00-13-027.

Kontakt:

 

 1. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 77 4027236 względnie listownie pod adresem ul. Oleska 139a, 45 – 233 Opole.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w następujących celach:
 1. zapewnienia możliwości zakupu/sprzedaży przez Administratora usług i/lub towarów [dane kontaktowe Pani/Pana i/lub Reprezentantów (osób fizycznych reprezentujących osobę fizyczną lub osobę prawną albo inną jednostkę organizacyjną) oraz dane zawarte w złożonych ofertach, jak również dane udostępnione Administratorowi w celu negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, rozmów handlowych przed i w trakcie zawartych i niezawartych umów] – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 2. zawarcia przez Panią/Pana umów z Administratorem i ich prawidłowej realizacji jak również w celu identyfikacji osób uprawnionych do reprezentacji i zaciągania zobowiązań oraz kontaktów z Administratorem, jak i udzielenia ewentualnych zabezpieczeń – (podstawa prawna: realizacja umowy, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. b) RODO),
 3. rozliczeń podatkowych, ubezpieczeniowych, sprawozdawczych, realizacji płatności, wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz pozostałych dokumentów księgowych przez okres wymagany przepisami prawa, wypełniania obowiązków względem organów państwowych i samorządowych, nałożonych na Administratora przepisami prawa (podstawa prawna: obowiązek prawny zgodnie z przepisem art. 6 ust. 1 pkt. c) RODO),
 4. bieżącej działalności Administratora, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby Administratora związanych z przedmiotem jego działalności, rozpatrywania reklamacji, raportowania, prowadzenia administracji, archiwizacji danych, zgłoszeń/korespondencji w formie papierowej i elektronicznej (w tym skanowanych), zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 5. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO),
 6. dokonywania weryfikacji Pani/Pana wiarygodności płatniczej w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów, windykacji należności, postępowań sądowych – (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Administratora, zgodnie z przepisem 6 ust. 1 pkt. f) RODO).

Rodzaje i kategorie przetwarzanych danych osobowych:

 

 1. Przetwarzaniu podlegać będą dobrowolnie przekazane (względnie uzyskane z publicznych rejestrów) następujące rodzaje i kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe kontrahentów Administratora (a w tym dane osób udzielających zabezpieczeń): imię, nazwisko, seria i numer dowodu osobistego, nr PESEL, wizerunek, nr identyfikacji podatkowej i status podatkowy, miejsce zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu (faksu), adres poczty elektronicznej; dane identyfikacyjne, adresowe i kontaktowe Reprezentantów oraz osób przy pomocy których realizowana jest umowa zawarta ze współadministratorem: imię i nazwisko, nr telefonu, adres poczty elektronicznej, oznaczenie pracodawcy; dane bankowe i finansowe kontrahentów Administratora: nr rachunku bankowego; dane bankowe i finansowe osób udzielających ewentualnych zabezpieczeń: nr rachunku bankowego, źródła dochodów, posiadany majątek, zobowiązania.

 

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do żądania udostępnienia danych osobowych na podstawie przepisów prawa (m.in. sądy i kontrolne organy administracji państwowej i samorządowej) oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora i na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, tj. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, podwykonawcom lub usługodawcom wspierającym Administratora w realizacji zawartych z Panią/Panem umów (np. banki), agentom i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży produktów i/lub usług oferowanych przez Administratora, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, doradcze, konsultacyjne, transportowe, księgowe, podatkowe, rachunkowe i prawne oraz windykacyjne.
 1. Pani/Pana dane nie będą udostępniane do państwa trzeciego (poza obszar EOG) i/lub organizacji międzynarodowej, z tym zastrzeżeniem, iż w związku z prowadzeniem przez Administratora konta firmowego na portalu społecznościowym Facebook, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane organizacji międzynarodowej Facebook, która przystąpiła do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności UE – USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji umów, o których mowa jest w pkt. 3 powyżej i po ich zakończeniu przez okres niezbędny do ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawarciem, nie zawarciem i/lub realizacją umów oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa przez okres realizowania obowiązków księgowych, rachunkowych i podatkowych.

 

Prawa osoby, której dane osobowe są przetwarzane:

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 1. dostępu do treści swoich danych osobowych i uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych, na zasadach określonych w art. 15 RODO,
 2. sprostowania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 16 RODO,
 3. żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie (prawo do bycia zapomnianym), na zasadach określonych w art. 17 RODO,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 18 RODO,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
 1. Ponadto, posiada Pani/Pan prawo do prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Jeżeli chce Pani/Pan skorzystać z praw wymienionych powyżej, prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numerem 77 4027236 względnie listownie pod adresem ul. Oleska 139a, 45 – 233 Opole.

Czy musi Pani/Pan podawać dane osobowe ?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu nawiązania kontaktu, złożenia zamówienia, zawarcia i prawidłowej realizacji umów i transakcji handlowych oraz spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa.

Zautomatyzowany sposób przetwarzania danych osobowych:

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

Jednocześnie informujemy, iż treść ogólnej klauzuli informacyjnej jak również pozostałe informacje odnoszące się do ochrony przetwarzanych danych osobowych dostępne są pod adresem: www.ceramika-witon.pl /w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”/.